داران وب سایت

سرمایه گذاری فعال و غیرفعال

شاید مفید ترین نحوه تقسیم بندی انواع سرمایه گذاری، دسته بندی آن به دو دسته سرمایه گشاری فعال و غیرفعال باشد. سرمایه گذاری در ملک مثال کاملی از سرمایه گذاری غیرفعال است.

blog

سرمایه گذاری

جهت مطالعه بیشتر اپلیکیشن را دانلود نمایید