داران وب سایت

داران، همراه شما در سرمایه گذاری برای سفر

با برنامه ریزی درست، زمان رسیدن به موعد سفر راکوتاه و هزینه های آن را فراهم کنید

سرمایه گذاری برای سفر

trip

شروع سرمایه گذاری

مقصد سفر خود را مشخص و برای آن برناه ریزی کنید و با سرمایه گذاری مناسب هزینه های سفر را فراهم کنید.

برنامه ریزی و تداوم

با سرمایه گذاری منظم و ماهانه به سفر خود نزدیک شوید. شما میتوانید بلیط سفر خود را مستقیم و از حساب داران از علی بابا تهیه کنید.

برداشت سرمایه

با سرمایه گذاری متناسب با شرایط اقتصادی و احتساب تورم، هزینه های سفر را از حساب خود برداشت کنید و ماجراجویی خود را آغاز کنید.

برنامه داران، برای سرمایه‌گذاری سفر

app
trip

برای لذت بردن ، برنامه ریزی کنید.